giao lưu và làm việc với các doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp