BAN LÃNH ĐẠO

 1. image
  Ông Nguyễn Hữu Vụ

  Chủ tịch Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

 2. image
  Ông Nguyễn Đình Thành

  Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu hầm

 3. image
  Ông Nguyễn Văn Hà

  Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Xây dựng

 4. image
  Ông Nguyễn Đình Thường

  Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

 5. image
  Bà Nguyễn Mai Hương

  Trưởng Ban kiểm soát nội bộ

  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế