Công tác Rà phá bom mìn, vật nổ còn xót lại sau chiến tranh trong phạm vi thực hiện dự án Cụm công nghiệp Phương Trung, huyện Thanh Oai, được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việt tổ chức thực hiện đầy đủ, an toàn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các đồng chí chiến sỹ Công binh thuộc Tổng công ty xây dựng Lũng Lô – Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện việc rà phá bom mìn, vật nổ là Tổng công ty xây dựng Lũng Lô – Bộ Quốc phòng. Quá trình thực hiện được tổ chức an toàn theo đúng quy định dưới sự giám sát của Chủ đầu tư.

 

Các đồng chí công binh đang đào xử lý tín hiệu

Các tín hiệu dò được đều được các Chiến sỹ công binh xử lý triệt để, an toàn. Tổng công ty xây dựng Lũng Lô – Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Chủ đầu tư mặt bằng sạch bom mìn, vật nổ kèm theo cam kết an toàn.