Công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ thiết kế của dự án Cụm công nghiệp Phương Trung, huyện Thanh Oai, được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Liên Việt tổ chức thực hiện đầy đủ theo đúng quy định hiện hành.

Đơn vị được Chủ đầu tư lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bình Thái.

Các đồng chí Công nhân, kỹ thuật đang thực hiện công việc

Các đồng chí công nhân, kỹ thuật đang làm thí nghiệm

Việc khảo sát địa chất được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành, luôn đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo đúng quy định dưới sự giám sát của Chủ đầu tư.