Trạm xá Trường Sĩ quan phòng Hóa, Bộ Tư lệnh Hóa học