Thư viện trường Sĩ quan phòng Hóa, Bộ Tư lệnh Hóa học