Phòng Hồ Chí Minh trường Sĩ quan Bộ Tư lệnh Hóa học